De prijsinformatie op deze webshop is op dit moment niet accuraat, neem a.u.b. contact met ons op als u vragen heeft over de actuele prijs.

27020654/algemene
ALGEMENE LEVERINGS-  EN BETALINGSVOORWAARDEN
de besloten vennootschap VOERMAN NIJMEGEN BV te Nijmegen
Artikel 1
Definities
In het kader van deze algemene voorwaarden gelden de volgende
definities:
a.          Voerman is de besloten vennootschap Voerman Nijmegen BV, geregistreerd onder
nummer: 10031987 bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland;
b.         De wederpartij is de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Voerman is aangegaan met betrekking tot de door Voerman te leveren produkten en/of door Voerman te verrichten diensten;
c.          Onder overeenkomsten wordt verstaan alle overeenkomsten gesloten met Voerman, die betrekking hebben op de produkten of diensten van Voerman;
d.         Onder produkten wordt verstaan de produkten te leveren door Voerman;
e.          Onder diensten wordt verstaan de diensten te verrichten door Voerman;
f.         Onder prijzen wordt verstaan zowel prijzen van produkten als prijzen van diensten.
Artikel 2
Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op overeenkomsten
(aanbiedingen,onderhandelingen  en overeenkomsten) met betrekking tot de door Voerman te leveren produkten en te verrichten diensten.
2. Overeenkomsten behoeven niet door middel van een geschrift te worden gesloten of bewezen.
Is de   overeenkomst door Voerman schriftelijk vastgelegd of bevestigd, bijvoorbeeld door middel van een orderbevestiging, dan geldt dit geschrift als verplicht bewijs tussen partijen, behoudens tegenbewijs.
3. Voerman kan nimmer gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van
personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken door Voerman schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.
t
-
Artikel 3
Totstandkoming van de overeenkomst:
1. Een door Voerman gedaan mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvènd. Het aanbod
is zelfs vrijblijvend  indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij Voerman in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding
uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is.  ls een dergelijke termijn niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod, dan kan Voerman dit aanbod als vervallen beschouwen na verloop van 4 weken na de datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere mededeling van Voerman nodig is. Een door Voerman gedaan handgeschreven  per fax verzonden aanbod moet onmiddellijk worden aanvaard, anders is het vervallen, tenzij uit het aanbod zelf anders blijkt.
2. De ovreenkomst komt eerst tot stand wanneer de aanvaarding Voerman binnen de termijn
van 4 weken heeft bereikt.  Verzending van de aanvaarding binnen 4 weken is niet voldoende.
3. Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een orderbevestiging zijdens de wederpartij, die
wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke.
4. Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van art. 3.3
gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere de prijs, de betaling, de kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheid van produkten, de plaats en tijd van aflevering, de omvang van aansprakelijkheid van één van beide partijen jegens een andere en de beslechting van geschillen.
5. De aanvaarding, al dan niet in de vorm van een orderbevestiging, die geen wezenlijke
aanvullingen of afwijkingen van het aanbod bevat, doet de overeenkomst tot stand komen, tenzij Voerman onverwijld bezwaar maakt tegen de verschillen.
6.  Indien de wederpartij van Voerman bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene
voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden van Voerman. Indien de wederpartij van Voerman bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, onder de vermelding dat de toepasselijkheid van de voorwaarden van Voerman uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen, dan is art. 3.3 van toepassing en geldt dit als een verwerping van het aanbod en dan vormt dit tegelijk een tegenbod.
7. Een overeenkomst komt in ieder geval tot stand indien Voerman aanvangt met het uitvoeren
van de overeengekomen werkzaamheden.
Artikel 4
Meer/minder werk:
l . Alle wijzigingen in de tussen partijen gesloten overeenkomst, hetzij door bijzondere opdracht
van de wederpartij, hetzij veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid, behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, als meerwerk beschouwd te worden en voorzover daaruit mindere kosten ontstaan, als minderwerk beschouwd te worden.
Artikel 5
Geheimhouding:
1. Zowel Voerman als haar wederpartij dienen strikte geheimhouding in acht te nemen met
betrekking tot de informatie die beide partijen via of van elkaar te weten komen, op welke wijze dan ook en in de ruimste zin des woords; tegenover derden.  Bij gebreke hiervan zijn de artikel 14 en 15 van toepassing.
Artikel 6
Prijzen:
1. De prijs die de wederpartij gehouden is te betalen is de prijs die vermeld  is ten tijde van de
totstandkoming van de overeenkomst, uitgedrukt in Euro’s.
2. De prijzen van de door Voerman te verkopen produkten gelden af Voerman, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
3. De prijzen van de produkten en diensten genoemd in de overeenkomst (daaronder begrepen
alle offertes en/of aanbiedingen) zijn exclusief omzetbelasting, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, verpakkingskosten,  in-en uitladingskosten, vervoerskosten en transportverzekeringskosten  vanaf het moment van levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van Voerman, tenzij anders is vermeld.
4. Voerman is bevoegd de hierboven onder art. 6.1 genoemde prijs aan te passen aan recent
plaatsgevonden  hebbende prijsstijgingen indien de levering van de produkten en/of het
verrichten van de diensten op een later tijdstip dan2 maanden na het tot stand komen van de overeenkomst plaatsvindt, voor zover uit die overeenkomst niet anders blijkt.
5. Meer werkzaamheden worden volgens de gebruikelijke prijslijsten door Voerman in rekening
gebracht.
Artikel 7
Betaling:
1. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na faktuurdatum.  Komt de wederpartij haar
betalingsverpl ichtingen niet of niet geheel na, dan is Voerman gerechtigd de levering van produkten en/of het verrichten van diensten op te schorten, of deze terug te vorderen en de resultaten van eerdere werkzaamheden niet af te geven aan de wederpartij.
2.  De bedragen in de fakturen genoemd, dienen ineens in hun geheel betaald te worden.  Indien
en voorzover de wederpartij tijdig betaalt, mag de in rekening gebrachte kredietbeperking in mindering worden gebracht van het factuurbedrag exclusief BTW.  Voor niet volledige betalingen of betalingen in termijnen is schriftelijke toestemming van Voerman vereist.
3.  Alle betalingen dienen in Euro’s te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
4.  Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor
betalingen van de oudste openstaande fakturen.  Indien een faktuur niet binnen de fatale termijn bedoeld in art. 7.1 betaald is, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzui m te zijn, zonder dat enige ingebrekestelling of andere handeling vereist zal zijn. Vanaf dat moment is de wederpartij de wettelijke rente vermeerderd met 4 % per jaar over het openstaande bedrag verschuldigd. Bovendien  is na de 30 dagen een overeengekomen kortingsregeling niet langer van toepassing.
5.  Voerman is gerechtigd van de wederpartij alle kosten te vorderen, die door haar wanbetaling
zijn veroorzaakt.  Hieronder vallen zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke  kosten. Ook de daadwerkelijke kosten die Voerman in een procedure maakt (o.a. advocaatkosten, etc.) kunnen buiten het normale tarief om (liquidatietarief) integraal van de wederpartij worden gevorderd en op de wederpartij in die procedure worden verhaald.
6.  Indien de wederpartij tekort schiet in haar verplichting tot betaling kan Voerman voor de
inning van de openstaande faktuur de hulp van een derde inroepen.  De buitengerechtelijke inningskosten komen voor rekening van de wederpartij.  Deze kosten bedragen 15 % van het te vorderen bedrag met een minimum van 250.00.
7.  Voerman behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om vóór de uitvoering van de
overeenkomst voorlopige of gedeeltelijke betaling van de wederpartij te vorderen.
8. Het is de wederpartij nirnrner toegestaan zich op verrekening of een opschortingsrecht jegens
Voerman te beroepen.
9.  Het is de wederpartij nimmer toegestaan haar rechten uit een overeenkomst met Voerman over
te dragen of te verpanden aan derden, tenzij Voerman daarin uitdrukkelijk en schriftelijk toestemt.
Artikel 8
Zekerheidsstelling
1. Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden heeft Voerman te allen tijde de
bevoegdheid haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten indien er bij Voerman gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit  van de wederpartij.  Voerman heeft het recht de betalingsvoorwaarden , zoals verwoord in art. 7, te wijzigen en de wederpartij te verplichten aan Voerman zekerheid te stellen voor de nakoming van al haar verplichtingen. De zekerheid kan gesteld worden door storting van contante gelden, het verstrekken van een bankgarantie , het overdragen van vorderingen van de wederpartij op haar debiteuren, dan wel door het verlenen van een pand- of hypotheek.recht op goederen die aan de wederpartij in eigendom toebehoren.
2.  Mocht Voerman schade lijden door de 1en gevolge hiervan vertraagde aflevering, dan is de
wederpartij voor die schade volledige aansprakelijk.
Artikel 9
Eigendomsvoorbehoud
1.Voerman behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij geleverde
produkten totdat de koopprijs van al deze produkten geheel is voldaan. Indien Voerman in het kader van deze verkoopovereenkomsten  ten behoeve van de wederpartij door de wederpartij te vergoeden werkzaamheden  verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd, totdat wederpartij ook deze vorderingen van Voerman geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom op de goederen voor vorderingen, die Voerman tegen de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekort schieten van de wederpartij in één of meer van haar verplichtingen jegens Voerman.
2. Zolang de eigendom van de afgeleverde produkten niet op de wederpartij is overgegaan, mag
deze de produkten niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het vijfde lid van dit artikel.
3. Op afgeleverde produkten die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan
en zich nog in handen van de wederpartij bevinden, behoudt Voerman zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van
vorderingen, anders dan de in art. 3:92 lid 2 BW opgenoemde, die Voerman dan uit welken hoofde dan ook nog tegen de wederpartij mocht hebben.
4. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud  geleverde produkten met de
nodige zorgvuldigheid als herkenbare eigendom van Voerman te bewaren.  De wederpartij is verplicht, de produkten voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan de verkoper op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van
de wederpartij op de verzekeraars van de produkten uit hoofde van genoemde verzekeringen
zullen, zodra Voerman te kennen geeft dit te wensen, door de wederpartij aan haar worden verpand op de wijze aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Voerman tegen de wederpartij.
5. Het is de wederpartij toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde produkten in het
kader van de normale uitoefening van haar bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de wederpartij verplicht van haar afnemers een eigendomsvoorbehoud  te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.
6. Indien en voorzover de wederpartij niet of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens Voerman
heeft voldaan, is zij van rechtswege, zonder dat aanmani ng en/of ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is Voerman zonder dat zij tot voorafgaande aanzegging en/of ingebrekestelli ng is gehouden, onherroepelijk gemachtigd de door haar geleverde zaken, indien en voorzover daarop het eigendomsvoorbehoud van Voerman rust, terug te nemen van de plaats waar Voerman deze zaken aantreft. De wederpartij verleent nu reeds vooralsdan aan Voerman de onbelemmerde toegang tot het terrein van de wederpartij om de geleverde zaken terug te nemen. De wederpartij dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van 1000,00 per dag te rekenen vanaf de dag dat Voerman uitdrukkelijk deze medewerking heeft verzocht.
Artikel 10
Auteursrecht
1. Het recht tot gebruik van enige handelsnaam of merknaam van Voerman gaat slechts over op
de wederpartij, wanneer Voerman hiervoor een licentie heeft verleend aan de wederpartij.  De naam Voerman mag dan alleen door de wederpartij gebruikt worden voor reclamedoeleinden in het kader van de normale bedrijfsactiviteiten.
Artikel 11
Levering van produkten
1.Voerman moet de produkten laten afleveren:
a. indien er een datum is bepaald in, of bepaald kan worden op grond van de
overeenkomst vóór of op die datum;
b. indien er een termijn is bepaald-in, of bepaald kan worden op grond van de
overeenkomst op enig tijdstip binnen die termijn, tenzij uit de omstandigheden blijkt dat de wederpartij een nadere datum moet kiezen;
c.  in alle andere gevallen binnen een voor Voerman haalbare termijn "zo spoedig
mogelijk" na het sluiten van de overeenkomst.
2.  Indien Voerman zich niet houdt aan de overeengekomen levertijd geeft zulks de wederpartij
niet hel recht de overeenkomst te annuleren of te ontbinden, behoudens in geval inde overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk door Voerman een fatale levertermijn wordt geformuleerd.  Indat geval geldt de regeling van het hierna opgenomen  in art. 15.
3. Indien slechts een deel van de produkten niet binnen de overeengekomen levertijd kan worden
uitgeleverd door Voerman, dan is Voerman gerechtigd het andere deel wel tijdig uit te leveren en voorts is Voerman gerechtigd om een eventueel tekort in de afgeleverde hoeveelheid aan te vullen, ook nadat de overeengekomen levertijd mocht zijn verstreken.
4.  Voerman verkeert in overmacht als gevolg van iedere omstandigheid die niet aan haar te
wijten is.  Dit geldt ook voor omstandigheden die zich afspelen binnen de invloedssfeer van Voerman, dan wel in die van haar directe of indirecte toeleveranciers.
5. De levering van produkten is franco thuis tenzij anders overeengekomen.
6. De produkten zijn vanaf het moment van de aflevering af Voerman, dan wel vanaf een andere
plaats door Voerman aangegeven, voor risico van de wederpartij.
7. Indien Voerman het transport verzorgt geschiedt dit geheel en al voor risico van de
wederpartij. Voerman aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake. Mocht de wederpartij de produkten niet in ontvangst nemen op de afgesproken plaats en tijd, dan z.al Voerman de produkten  gedurende een maand voor rekening en risico van de wederpartij opslaan.Na ommekomst van deze termijn zal de wederpartij van rechtswege inverzuim zijn, zonder dat enige in gebreke stelling of andere handeling vereist zal zijn. Vanaf dat moment zal het Voerman vrijstaan om nakoming of ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding van de wederpartij te vorderen. Voorzover deze produkten al in eigendom aan de wederpartij zijn overgedragen, heeft Voerman een retentierecht totdat de wederpartij de vordering, waaronder ook begrepen alle kosten van opslag, aan Voorman heeft voldaan.
Artike l  12
Het verrichten van diensten
1. Voerman zal bij de uitvoering van een overeenkomst van opdracht naar eigen inzicht de wijze
van uitvoering zelf bepalen. Indien Voerman op redelijke grond niet bereid is de opdracht volgens de haar gegeven aanwijzingen uit te voeren, kan zij, zo de wederpartij haar niettemin aan die aanwijzingen houdt, de overeenkomst opzeggen wegens gewichtige redenen.
2. Voerman zal de wederpartij op de hoogte houden van haar werkzaamheden ter uitvoering van
de opdracht en haar onverwijld in kennis stellen van de voltooii ng van de opdracht, indien de wederpartij daarvan niet kundig is.
3.  Een rechtspersoon die met Voerman een overeenkomst van opdracht sluit, is niet bevoegd
deze tussentijd s op te zeggen.
4. In de overeenkomst van opdracht zal een datum worden opgenomen waarop de in de
overeenkomst verleende opdracht zal dienen te zijn afgerond.  Indien de wederpartij niet alle noodzakelijke gegevens, nodig voor de ui tvoering van de opdracht, tijdig en zo volledig mogelijk ter beschikking heeft gesteld aan Voerman, is Voerman niet aansprakelijk voor enigerlei schade die de wederpartij zal lijden als de opdracht niet voor de genoemde datum is afgerond.
5. Wanneer de wederpartij niet voldoet aan het bepaalde in art. 8 is Voerman bevoegd de afgifte
van alle stukken en bescheiden van dè wederpartij in de ruimste zin des woords op te schorten totdat zij volledig voldaan is.
6. Reclames ten aanzien van de uitvoering van de opdracht door Voerman , dienen uiterlijk
binnen 30 dagen na het voltooien van de opdracht, maar tenminste binnen 8 dagen na het ontstaan van de oorzaak van de reclame, aan Voerman schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
Artikel 13
Conformiteit
1. Voerman verbindt zich produkten af te leveren waarvan de hoeveelheid, de kwaliteit en de
verpakkingen voldoen aan de overeengekomen  eisen.
2.  De wederpartij is gehouden om de produkten direct bij aflevering te keuren of te doen keuren
op alle visueel waarneembare hoedanigheden en/of gebreken.  In ontvangstneming zonder schriftelijke aanmerkingen geldt te dezer zake als acceptatie.
3. De wederpartij is volledig verantwoordelijk voor dejuistheid  van alle door haar verschafte
gegevens.  Eventuele fouten in tekeningen (produktietekeningen daaronder begrepen), berekeningen en wat dies meer zij, die gebaseerd zijn op de door of vanwege de wederpartij verschafte gegevens zijn geheel voor rekening van de wederpartij.
4. De wederpartij verliest het recht zich op non-conformiteit van de produkten te beroepen,
indien zij niet binnen  14 dagen na de faktuurdatum of binnen 8 dagen na het ontstaan danwel constateren van het gebrek, dit schriftelijk aan Voerman heeft gemeld.  Deze inkennisstelling dient een opgave van de aard van de tekortkomingen en het aantal produkten, waarbij die tekortkoming werd geconstateerd, te bevatten.
5. Het staat de wederpartij niet vrij gebrekkige produkten te retourneren zonder toestemming van
Voerman.  Voerman zal beslissen op welke manier, waar en onder welke voorwaarden de gebrekkige produkten worden geretourneerd.  Het verzoek om te retourneren moet bij Voerman schriftelijk worden ingediend en de volgende gegevens bevauen:
de reden van retournering;
de grootte en het aantal;
- nummer en datum van de faktuur.
6. Voerman zal enkel die produkten laten terugnemen:
- die gebrekkig zijn als gevolg van fabrieksfouten bij Voerman bij retournering -buiten
die gevallen waarop art. l3.4 ziet- zal de faktuurwaarde van de produkten volledig worden gecrediteerd;
- die niet vallen onder het bepaalde in art. 13.4 en in goede staat verkeren. Bij
retournering zal de faktuurwaarde van deze produkten gecrediteerd worden, maar zal
een korting worden doorberekend voor de door Voerman gemaakte transportkosten, met een maximum van 25 % van de faktuurwaarde.
Artikel 14
Tekort schieten door de wederpartij in de nakoming van haar verplichtingen:
1 . De wederpartij is van rechtswege in verzui m wanneer zij:
niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan haar verplichtingen jegens Voerman;
in staat van faillissement of surséance van betaling verkeert; anderszins haar normale bedrijfsactiviteiten niet langer ontplooit;
zij weigert de zekerheid we Voerman op grond van art. 8 heeft gevraagd, te
verschaffen.
2. Voerman kan in de gevallen genoemd in art. t4.1 zonder voorafgaande ingebrekestelling en
zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbinden.  Zulks onverminderd alle andere rechten of vorderingen die Voerman toekomen.
3. Iedere vordering van Voerman op de wederpartij is in de gevallen genoemd in art. 14.l direct
en volledig opeisbaar.
Artikel 15
Tekort schieten door Voerman in de nakoming van haar verplichtingen:
1. De wederpartij kan de overeenkomst met Voerman alleen dan ontbinden wanneer:
- door Voerman een schriftelijk vastgelegde uitdrukkelijk vermelde fatale
leveringstermijn is overschreden met meer dan 8 dagen, danwel Voerman binnen de hiervoor bedoelde fatale termijn, vermeerderd met 8 dagen, te kennen heeft gegeven dat zij binnen die tijd niet zal afleveren:
Voerman gebrekkige produkten niet vervangt zoals bedoeld in art. 13.
2. De wederpartij dient Voerman te allen tijde voor het inroepen van de ontbinding in de
gelegenheid te stellen om conform art. 13 alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
3. De wederpartij kan in de gevallen genoemd in art.15.1, zonder voorafgaande ingebrekestelling
en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbinden.
Artikel 16
Aansprakelijkh eid:
1 . Voerman is niet aansprakelijk voor schade door de door Voerman geleverde produkten of
verrichte diensten veroorzaakt aan de zijde van de wederpartij of derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de directieleden of leidinggevende ondergeschi kten
van Voerman die de schade hebben veroorzaakt.
2.  De wederpartij vrijwaart Voerman voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden
schade veroorzaakt door de door Voerman geleverde produkten en/of verrichte diensten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directieleden en/of leidinggevende ondergeschikten van Voerman.
3. Voerman zal nimmer kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en
rente, ind ien zij als gevolg van overmacht niet aan één op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen.
4. Onder overmacht wordt verstaan alle feiten en omstandigheden, die buiten de invloedssfeer
en/of risicosfeer van Voerman liggen en op grond waarvan redelijkerwijze van Voerman geen uitvoeri ng van de overeenkomst kan worden verlangd, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden, waarvan de opsomming niet limitatief is: niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte personeel van Voerman en/of door Voerman ingeschakelde derden, werkstaking en overige oorzaken van niet aan Voerman toe te rekenen bedrijfsstagnatie, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, hulpstoffen, brandstoffen, elektriciteit, transportmoeilijkheden,  verkeersbelemmeringen , overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- uitvoerverboden , contingenteringen, extreem hoog water, oorlogstoestand en oorlogsdreiging, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden.
5. ln geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is
Voerman gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoeri ng van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
6. In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding of opschorting van de overeenkomst door
Voerman ten gevolge van overmacht, zal Voerman jegens de wederpartij niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.
."
'
Artikel  17
Garantie
J . Voerman garandeert de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door haar geleverde produkten
uitsluitend en voor zover voor deze produkten een fabrieksgarantie geldt. Garantietoekenning is ter beoordeling - van de toeleveranciers van Voerman.
2.  De garantieverplichting van Voerman vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen in of
reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten.  De garantieverplichting vervalt eveneens indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden  wordt aangewend of door de wederpartij op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
3.  leder tekort schieten door de wederpartij in een van haar verplichti ngen ontheft Voerman van
haar verplichtingen.
Artikel  18
Schadevergoeding
1 . Voor zaakschade en transactieschade van de wederpartij, op enigerlei wijze verband houdende
met, danwel veroorzaakt door de-niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van een overeenkomst door Voerman is, met inachtneming van het bepaalde in art. 17 de aansprakelijkheid van Voerman beperkt tot het bedrag waarvoor Voerman zich met betrekking
daartoe heeft verzekerd.
2. Voor alle gevolgschade is Voerman ninuner aansprakelijk.  De wederpartij is te allen tijde
verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.  Voerman heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de wederpartij ongedaan te mak.en anders dan door het betalen van een schadevergoeding.
3. Voerman verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen
ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming.  Voerman is in die gevallen niet schadeplichtig.
Artikel 19
1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.  Voor de berechting van geschillen die ontstaan door of als uitvloeisel van overeenkomsten
met Voerman, welke worden beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden, zullen met uitsluiting worden voorgelegd en beslecht door de Arrondissemen tsrechtbank te Arnhem,
.•
zulksmet uitzondering van de geschillen die bij uitsluiting moeten worden voorgelegd aan de
bevoegde kantonrechter.
Nijmegen,   april 1997
Voerman Nijmegen BV
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Arnhem d.d. 25 april 1997 onder depotnummer: 20/ 1997